Privacyverklaring

R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens boven en onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van ouders van leerlingen

Persoonsgegevens van ouders van leerlingen worden door R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: Administratieve doeleinden, Communicatie over de bijlessen/huiswerkbegeleiding, communicatie anderszins over uw kind en het uitvoeren van de bijlessen en huiswerkbegeleiding.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht via het aanmeldingsformulier. Voor de deze doelstellingen verwerkt R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching de volgende persoonsgegevens van u: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van de looptijd van de begeleiding en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van gewone persoonsgegevens van leerlingen – Huiswerkbegeleiding

Gewone persoonsgegevens van leerlingen die huiswerkbegeleiding volgen, worden door R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: Administratieve doeleinden, Communicatie over de huiswerkbegeleiding, communicatie anderszins over zaken bij R&R en het uitvoeren van de huiswerkbegeleiding.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht via het aanmeldingsformulier, welke leerlingen vanaf 16 jaar ook zelf ondertekenen.

Voor de deze doelstellingen verwerkt R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching de volgende persoonsgegevens van de leerling: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching streeft ernaar om leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid binnen het schoolse leren. Uit ervaring blijkt dat een deel van de leerlingen na uitschrijving zich binnen een jaar opnieuw aanmeldt. Om kwaliteitsverlies van de begeleiding van deze terugkerende leerlingen te voorkomen, bewaren wij de uw persoonsgegevens van bovengenoemde verwerkingen voor de looptijd van de begeleiding en daarna nog 1 jaar. Vervolgens worden de gegevens alleen in de financiële administratie bewaard voor een maximale periode van 7 jaar.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens van leerlingen – Huiswerkbegeleiding

Bijzondere persoonsgegevens van leerlingen die huiswerkbegeleiding volgen worden door R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: het optimaliseren van de begeleiding bij het schoolse leren, het in kaart brengen van de voortgang van een kind op schools gebied (cijfers, schooladviezen enz.), voortgangsrapportage in het leerlingvolgsysteem HOMi van R&R en het op de hoogte houden van ouders van de voortgang.

Grondslag voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht via het aanmeldingsformulier en het aanvullende toestemmingsformulier, welke beide getekend zijn door ouders en leerlingen (indien leerling 16 jaar of ouder is).

Voor de deze doelstellingen verwerkt R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching de volgende persoonsgegevens van de leerling: Inloggegevens van het leerlingvolgsysteem van school (welke toegang geeft tot NAWTE, geboortedatum, leerlingnummer, pasfoto en de voortgang/zaken op school), voortgang huiswerkbegeleiding bij R&R en gegevens over de gezondheid (te weten leerproblemen, eventuele (neuro)psychologische rapportage m.b.t. leerproblemen, eventuele overige bijzonderheden die door ouder en leerling gedeeld zijn op het toestemmingsformulier).

R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching streeft ernaar om leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid binnen het schoolse leren. Uit ervaring blijkt dat een deel van de leerlingen na uitschrijving zich binnen een jaar opnieuw aanmeldt. Om kwaliteitsverlies van de begeleiding van deze terugkerende leerlingen te voorkomen, bewaren wij de uw persoonsgegevens van bovengenoemde verwerkingen voor de looptijd van de begeleiding en daarna nog 1 jaar.

Verwerking van gewone persoonsgegevens van leerlingen – Bijlessen

Gewone persoonsgegevens van leerlingen die bijlessen volgen, worden door R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: Administratieve doeleinden, Communicatie over de bijlessen, communicatie anderszins over zaken bij R&R en het uitvoeren van de bijlessen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht via het aanmeldingsformulier, welke leerlingen vanaf 16 jaar ook zelf ondertekenen.

Voor deze doelstellingen verwerkt R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching de volgende persoonsgegevens van de leerlingen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching streeft ernaar om leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid binnen het schoolse leren. Uit ervaring blijkt dat een deel van de leerlingen na uitschrijving zich binnen een jaar opnieuw aanmeldt. Om kwaliteitsverlies van de begeleiding van deze terugkerende leerlingen te voorkomen, bewaren wij de uw persoonsgegevens van bovengenoemde verwerkingen voor de looptijd van de begeleiding en daarna nog 1 jaar. Vervolgens worden de gegevens alleen in de financiële administratie bewaard voor een maximale periode van 7 jaar. 

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens van leerlingen – Bijlessen

Bijzondere persoonsgegevens van leerlingen die bijlessen volgen worden door R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: het optimaliseren van de begeleiding bij het schoolse leren, het in kaart brengen van de voortgang van een kind op schools gebied (cijfers, schooladviezen enz.), voortgangsrapportage van de voortgang bij R&R en het op de hoogte houden van ouders van de voortgang.

Grondslag voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht via het aanmeldingsformulier en het aanvullende toestemmingsformulier, welke beide getekend zijn door ouders en leerlingen (indien leerling 16 jaar of ouder is).

Voor de deze doelstellingen verwerkt R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching de volgende persoonsgegevens van de leerling: voortgang op school (behaalde cijfers, Cito LVS uitslagen, IEP-toets uitslagen, vergelijkbare voortgangstoetsen, schooladviezen enz.), voortgang bijlessen bij R&R en gegevens over de gezondheid (te weten: leerproblemen, eventuele (neuro)psychologische rapportage m.b.t. leerproblemen, eventuele overige bijzonderheden die door ouder en leerling gedeeld zijn op het toestemmingsformulier).

R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching streeft ernaar om leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid binnen het schoolse leren. Uit ervaring blijkt dat een deel van de leerlingen na uitschrijving zich binnen een jaar opnieuw aanmeldt. Om kwaliteitsverlies van de begeleiding van deze terugkerende leerlingen te voorkomen, bewaren wij de uw persoonsgegevens van bovengenoemde verwerkingen voor de looptijd van de begeleiding en daarna nog 1 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van leerlingvolgsysteem HOMi
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van huiswerkbegeleiding en bijlessen door ZZP’ers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Verwijdering van gegevens na afloop van de bewaartermijn gebeurt volgens de wettelijke vereisten.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Onbevoegde medewerkers hebben geen toegang tot onze persoonsgegevens; We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We hanteren een actief beleid om computerschermen te vergrendelen bij het verlaten van de werkplek en gebruiken tevens een automatische schermbeveiliging na 3 minuten
 • We bewaren papieren persoonsgegevens achter slot en grendel
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en hoe zij dit kunnen waarborgen
 • Computers zijn voorzien van adequate software en virusscanners

Rechten omtrent uw gegevens

Recht op informatie

U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dit schriftelijk of per e-mail aanvragen. Indien het om inzage in leerlingvolgsysteem HOMi gaat, kunt u dit in veel gevallen zelf bekijken via de ouder-account. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemd verzoek. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als deze onvolledig zijn. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail aanvragen. Indien het om een rectificatie in de gegevens van leerlingvolgsysteem HOMi gaat, kunt u dit in veel gevallen zelf doen via het ouder-account. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemd verzoek. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Recht op verwijdering

U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u schriftelijk of via de e-mail indienen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemd verzoek. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Recht van bezwaar

 • kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Een dergelijk verzoek kunt u schriftelijk of via de e-mail indienen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemd verzoek. Bezwaren behandelen wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Recht van data-portabiliteit

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Een dergelijk verzoek kunt u schriftelijk of via de e-mail indienen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemd verzoek. Aanvragen behandelen wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Recht op beperking

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Deze intrekking dient schriftelijk of per e-mail ingediend te worden. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemd verzoek. Aanvragen behandelen wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

R&Я Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching
Rembrandtlaan 9
3723 BG Bilthoven
06-45707375 / 06-45352808
info@renrhuiswerk.nl