Algemene voorwaarden R&Я Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching (R&Я)

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Abonnement: elke overeenkomst met R&R voor (het gebruik van) een bepaalde Activiteit, waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 3. De organisatie: R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching (R&R).
 4. R&R studiebegeleiding en Huiswerkcoaching (R&R): de organisatie
 5. De contractant: de ouder of ieder ander die een leerling bij de organisatie onderbrengt.
 1. Leerling: de persoon die begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt. De organisatie kent zowel basisschool leerlingen als middelbare school leerlingen.
 2. Activiteit: alle werkzaamheden die de organisatie verricht.
 3. Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan R&R (een of meer) activiteiten verricht.
 1. Tarief: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de R&R internetsite vermelde prijs voor de activiteit.
 2. Schooljaar: het totaal van tien kalendermaanden.

Artikel 2 Algemene Bepalingen

 1. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 1. R&R biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende studieresultaten. R&R verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de activiteit.
 1. In gevallen van overmacht voor R&R kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. R&R is hiervoor niet aansprakelijk.
 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

Artikel 4 Totstandkoming en Duur Overeenkomst

 1. Een overeenkomst van een activiteit komt tot stand, nadat een aanvraag van of namens contractant daartoe door R&R wordt aanvaard. Van aanvaarding is sprake indien R&R de afspraakbevestiging aan contractant schriftelijke of per mail bevestigd.
 1. De overeenkomst van een activiteit wordt door contractant aangegaan voor een minimum duur van 3 maanden, welke onderbroken wordt door de zomervakantie zoals deze geldt voor Midden Nederland. Na de zomervakantie start de overeenkomst van een activiteit wederom voor een minimumduur van 3 maanden.

Artikel 5 Opschorting, Ontbinding en Tussentijdse Opzegging

 1. De overeenkomst van een activiteit kan door de contractant enkel schriftelijk of per email na het einde van de minimumduur worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand.
 1. In de maanden juni, juli of augustus geldt een opzegtermijn van twee volle kalendermaanden.
 1. De overeenkomst van een activiteit kan door de organisatie worden ontbonden, wegens gewichtige redenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
 • Het overtreden van de regels uit het huishoudelijk reglement en de regels uit deze algemene voorwaarden;
 • Hetgeen in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek is bepaald omtrent overmacht;
 • Alcohol- en drugsgebruik van de leerling;
 • Indien bij contractant sprake is van een betalingsachterstand van meer dan zes weken.

Artikel 6 Tarieven

 1. De hoogte van de tarieven voor de activiteit wordt voor het nieuwe schooljaar door de organisatie vastgesteld.
 2. Het tarief mag gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks per 1 augustus door R&R verhoogd worden met maximaal 5%. R&R verplicht zich deze verhoging uiterlijk 1 juli schriftelijk bekend te maken aan contractant,waarna contractant vóór 1 augustus de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen.
 3. De tarieven voor een basisschool leerling gelden per uur. De tarieven voor een middelbare schoolleerling (maandtarief) gelden voor het aantal dagen per week dat de leerling huiswerkbegeleiding volgt, ongeacht vakantieperioden.
 4. Voor een nieuwe leerling wordt bij de eerste factuur inschrijfgeld in rekening gebracht.
 5. Voor reeds ingeschreven leerlingen wordt jaarlijks bij aanvang van een nieuw schooljaar administratie/overige kosten bij de eerste factuur in rekening gebracht.
 6. Afwezigheid van de leerling heeft geen invloed op de vergoeding. Bij langdurige ziekte kan de overeenkomst worden opgeschort.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL05INGB0006589722 ten name van R&R Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching.
 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt contractant een herinnering per post of e-mail. Indien (volledige) betaling 14 dagen na dagtekening van deze herinnering is uitgebleven, kan organisatie de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso overdragen aan een externe incassopartner.
 1. In het geval van een (buiten)gerechtelijke (incasso)procedure zullen alle hiertoe gemaakt kosten door organisatie en eventuele (incasso)partners volledig op contractant worden verhaald. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van €48,40 incl. 21% btw.

Artikel 8 Annulering Lessen

 1. Annulering van de afgesproken activiteiten door contractant zullen altijd in rekening worden gebracht. R&R reserveert voor de leerling een vaste plek, tijd en docent. Hier zijn echter kosten aan verbonden.

Artikel 9 Verplichtingen Leerling

De leerling is verplicht om:

 1. Zich aan de algemene huisregels van de organisatie te houden zoals vermeld op de website van de organisatie. De organisatie houdt zich het recht voor om deze te allen tijde aan te passen.
 2. Belangrijke gegevens met betrekking tot het schoolwerk correct en op tijd door te geven aan de organisatie zoals studieresultaten, roosterwijzigingen en data van proefwerken, schriftelijke overhoringen en tentamens.
 3. Worden de bovenstaande verplichtingen stelselmatig overtreden, dan heeft de organisatie het recht om de leerling, met onmiddellijke ingang te verwijderen. R&R behoudt wel het recht om het gehele maandbedrag in rekening te brengen. Zie tevens artikel 5, derde lid, van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Verplichtingen Contractant

 1. De contractant is verplicht de organisatie alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van de activiteiten van de organisatie.
 1. De contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie op de internetsite van de organisatie.

Artikel 11 Verplichtingen van de Organisatie

 1. De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling en de contractant overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.
 1. De voortgang wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem door organisatie. Contractant kan dit op ieder gewenst moment inzien.
 1. De organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de contractant. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mindere schoolresultaten.

Artikel 12 Leerlingvolgsysteem

 1. Verslag van de vorderingen van de leerling wordt door de organisatie gedaan met behulp van het leerlingvolgsysteem ‘HOMi’. De contractant wordt toegang verschaft tot deze gegevens.
 1. De contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het raadplegen van deze informatie.

Artikel 13 Overige bepalingen

 1. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook bij leerling of vermissing van eigendommen van leerling tijdens bezoek/lesuur bij organisatie.
 2. Op feestdagen, herfstvakantie, krokusvakantie en zomervakantie zullen er door organisatie geen lessen worden gegeven en is de organisatie gesloten.
 3. Tijdens de kerstvakantie en de meivakantie kan R&R voor de huiswerkbegeleiding op aangegeven data geopend zijn.
 4. Alle individuele lessen vervallen gedurende de vakantieperioden.
 5. Organisatie is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in het rooster in geval van ziekte of afwezigheid van de leerkracht of in overige omstandigheden welke de organisatie zullen dienen.
 6. Organisatie bepaalt welke leerkracht de lessen aan welke leerlingen geven.
 7. Lesmateriaal geboden door organisatie blijft altijd in eigendom van organisatie.
 8. R&R is niet aansprakelijk voor enige schade (zowel letsel, verlies en diefstal) toegebracht aan de leerling en diens spullen. Tenzij deze is ontstaan door opzet of nalatigheid aan de zijde van R&R.

Artikel 14 Slotbepaling

 1. Overeenkomsten met de organisatie worden beheerst door het Nederlandse recht.
 1. Mocht er uit de activiteiten van de organisatie geschillen voortkomen, dan zal er in eerste instantie overleg plaatsvinden tussen de partijen. In tweede instantie worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd.